Soutěž o ceny

 

Vážení zákazníci, tak jako každý rok jsme připravili pro Vás soutěž o ceny.

Soutěžte s námi o hodnotné ceny!

Stačí pár kroků a máte možnost vyhrát Ruční projektor NM-200 Nuga Best a mnoho dalších cen.

Akce platí do 15.12.2023.

 Tombola foto 2023

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o ceny“ (dále jen „Soutěž“) je společnost BIONTOS s.r.o., se sídlem Malkovského, 593 Praha 9 19900, IČO: 05218144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7943 (dále jako „Pořadatel“ nebo „Nuga Best“).

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

2.1 Soutěž probíhá od 18. 9. 2023 9:00 hodin do 15. 12. 2023 23:59 hodin.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18 let (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).


3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Nuga Best, jejich partneři a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o Soutěžícím a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.4 Dále jsou ze Soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém Soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který Soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému Soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků.

3.5 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Výherce je povinen doručit pořadateli potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE

4.1 Jak získat lístky do soutěže:

   1)Při nákupu – 1 lísek do soutěže za 1 000,- Kč z ceny nákupu

   2)Za KAŽDÉHO nováčka – 1 lístek do soutěže

   3)Za 10 návštěv novačka od Vás, dostanete Vy i Váš novaček 1 Los do soutěže

   4)Za ohodnocení společnosti na sociálních sítích – 1 lístek do soutěže

5. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

5.1 Výherci budou vybráni losováním v salonu společnosti Nuga Best 15.12.2023. Výhra bude výherci předána hned po losováni.

5.2 Pokud by se Výhercem měl stát Soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena Soutěžícímu, kterého porota dodatečně vybere.

5.3 Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno výherce a fotografii výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

5.4 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na Výherce okamžikem předání výhry Výherci.

5.5 Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje dobrovolně své osobní údaje jméno, příjmení, telefon a e-mail (dále jen „Údaje“), které budou použity pro účely organizace soutěže, kdy zpracování je nutné k naplnění zájmu Pořadatele a Soutěžícího soutěž zorganizovat, resp. se jí účastnit. Tyto údaje zpracováváme pouze po dobu nutnou k vyhodnocení soutěže a doručení cen, nevyplývá-li z právních předpisů delší doba pro jejich uchování.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Úplné znění Zásad ochrany osobních údajů jsou dostupné na stránkách www.albi.cz nebo na vyžádání v našich prodejnách.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 18. 9. 2023.


BIONTOS s.r.o.